Mnohí podnikatelia obdivujú Baťove školy práce, v ktorých formoval mladé ženy a mužov. Braňo Valko natočil rozhovory s niekoľkými absolventmi tejto školy

Jozefom Andrisom,

Karolom Markom,

Pavlom Valáškom,

Júliusom Michnikom,

Antonom Jablonickým,

Emilom Farbiakom,

Annou Polákovou,

Ďalšie videá od Lojzka Langera sú tu:

Vyrostli jsme s Baťou – 1. část – YouTube

Vyrostli jsme s Baťou – 2. část – YouTube

Baťa si uvedomoval, že firma musí investovať do rozvoja a formovanie ľudí, ktorí v nej pracujú a oni jej to následne vrátia v rozvoji firmy.

Mnohí majitelia firiem dnes kritizujú štát za to, že v školách nevychováva správnych ľudí. Nikto im však nebráni postupovať podobne ako Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťovci.

Baťovci lákali mladých ľudí z chudobných dedín a učili ich všetko potrebné pre rozvoj talentu a podnikanie so svojim životom. Dnes treba odlákať mnohých mladých od mobilných telefónov, pomôcť im sústrediť sa a hľadať svoju cestu naplnenie života.

Inovato pripravuje s niektorými majiteľmi firiem projekt, ktorého motívom sú nasledovné zistenia:

 • Firmy sú dlhodobo úspešné podľa toho, aký je v nich potenciál ľudí – postoje k práci a životu, charakter, hodnoty, znalosti, schopnosti premieňať problémy na príležitosti, budovať dôveru a spoluprácu, prekonávať prekážky a dosahovať zmysluplné ciele
 • Toto sa netýka iba úzkej skupiny ľudí v okolí lídra, ale všetkých spolupracovníkov, ktorí musia byť viac spolupodnikatelia jako zamestnanci
 • Preto sme vytvorili koncept rozvoja spolupracovníkov, ktorý vytvorí dlhodobú konkurenčnú výhodu postavenú na ľuďoch a výnimočnej podnikovej kultúre spolupodnikania

Vychádzame z toho, že každý podnik má dve úlohy:

1. Produkovať výrobky a služby, ktoré mu umožňujú zarábať peniaze, vytvárať zisk a rozvíjať firmu.

2. Vytvárať znalosti, rozvíjať ľudí, produkovať samého seba – táto úloha je základom dlhodobého zvládnutia úlohy číslo 1.

Na strome nebude rásť dlhodobo veľa dobrého ovocia, ak sa nepostaráme o jeho korene, pôdu a prostredie, v ktorom rastie.

Pripravujeme školu, ktorá bude prebiehať priamo v podniku a z veľkej časti bude súčasťou práce, nie prednášaním v učebni. Bude zameraná na 4 dimenzie a 4 role človeka v živote a v práci:

Program je rozdelený do 4 semestrov:

Kto učí?

 1. Externí lektori a kouči – garanti jednotlivých oblastí, vytvárajú učebné materiály a pomáhajú firenmým lektorom s prípravou ich lekcii, poskytujú koučing a mentoring
 2. Interní lektori – lídri a manažéri učia konkrétne firemné veci (zákazníci, obchod, organizácia, procesy, hodnoty, pravidlá, smerovanie, riešenie problémov, špecifické technické oblasti a pod)
 3. Lídri na pracoviskách vedú spolupracovníkov k tomu, aby získavali návyky v používaní toho, čo sa učia v škole, pomáhajú im s úlohami a projektmi
 4. Každý sa rozvíja sám na portáli pre samoštúdium, podľa svojich osobných preferencií a záujmov

Ako sa učí?

 1. Práca s profesionálními lektormi v skupine
 2. Práca s lídrami z firmy
 3. Samostatná práca – samoštúdium na digitálnej platforme, úlohy a projekty
 4. Získavanie návykov a znalostí na pracovisku – jednobodové lekcie, koučing, spätné väzby, riešenie reálnych problémov a príležitostí

Hlavné formáty vzdelávania sú:

 1. Workshop
 2. Master mind – pracovník vysvetlí svoj problém a ostatní účastníci mu pomáhajú hľadať riešenie
 3. Športové a turistické podujatia na rozvoj tímu
 4. Exkurzie v podnikoch
 5. Podniková konferencia
 6. Besedy so zaujímavými ľuďmi
 7. Samoštúdium – video kurzy a digitálne učebné materiály na internete
 8. Seminár
 9. Individuálny koučing a mentoring
 10. Osobný referent, ktorý vyhľadáva skryté problémy a pomáha ich riešiť

V škole rozvíjame 4 úrovne vzťahov:

1. Kto som a prečo robím, to, čo robím?

Sebaúcta, sebadôvera, integrita, telesný rozvoj a zdravie, učenie a intelektuálny rast, láska a budovanie vzťahov, duchovný rast a hľadanie zmyslu. Základné požiadavky na človeka sú charakter a odbornosť.

2. Čo chcú a akí sú druhí  ľudia?

Rešpekt, úcta, férovosť, dôvera a spolupráca. Rešpekt a úcta znamenajú neklamať a nemanipulovať v práci, neklamať zákazníkov reklamou alebo trikmi so zľavami, zaplatiť partnerom načas poctivú cenu a nezneužívať voči nim svoju silu alebo momentálnu výhodu.

3. Citlivé zaobchádzanie s vecami.

Správame sa k strojom, materiálom a energiám šetrne, neplýtvame nimi, nevyrábame nepodarky, alebo výrobky, ktoré sa rýchlo kazia. Snažíme sa dať zákazníkovi trvanlivosť, spoľahlivosť a kvalitu tak, aby sme neničili prírodu alebo neohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí.

4. Vzťah k tomu, čo nás presahuje.

Spoločnosť, príroda, princípy tohto sveta, ktoré nás učia, že by sme nemali robiť druhým ľuďom to, čo nechceme aby oni robili nám. Nemôžeme dosahovať svoje ciele na úkor druhého, musíme rozvážne a s úctou využívať talenty a dary, ktoré dostávame.

Hlavnými cieľmi, ktoré sa škola snaží naplniť sú:

 1. Budovanie kultúry rešpektu, spolupráce, odvahy, disciplíny a  schopnosti prekonávať prekážky s pomocou spoločných stretnutí
 2.  Vzájomné spoznávanie ľudí z profesnej aj osobnej stránky – kto je kto vo firme
 3.  Spoločné riešenie kľúčových problémov ľudí a firmy
 4.  Platforma pre individuálny rozvoj ľudí – materiály pre samoštúdium, vytváranie kurzov pre potreby ľudí, koučing, mentoring, prístup k interným a externým lektorom
 5.  Budovanie a rozvoj interných lektorov
 6.  V budúcnosti možnosť rozvoja pre rodiny spolupracovníkov a ľudí z regiónu

Od absolventa štúdia očakávame nasledovné vlastnosti a správanie:

 1. Otvorenosť – schopnosť objaviť problém, pomenovať ho a nájsť jeho riešenie
 2. Profesionalita – schopnosť vykonávať svoju prácu na najvyššej odbornej úrovni
 3. Odvaha a schopnosť prekonávať prekážky
 4. Disciplína a dôslednosť – schopnosť doťahovať veci do konca
 5. Férovosť – spravodlivost a poctivosť k ostatným
 6. Sebepoznávanie – schopnosť vidieť svoje slabiny a schopnosť učenia sa
 7. Rešpekt k ostatným – schopnosť empatie a hľadania dobrých vlastností na druhých
 8. Dôvera a spolupráca
 9. Empatia
 10. Antikrehkosť

Ak chcete rozvinúť tento koncept vzdelávania vo vašej firme, ozvite sa mi.

17