Svet okolo nás je často plný neistoty, nedôvery, strachu, nepokoja, konfliktov, bolesti, osamelosti, smútku. A médiá nás denne informujú o hádkach medzi politikmi, nehodách, agresivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastrofách, podvodoch a klamstvách. Ježiš svojim učeníkov oslovoval slovom šalom, ktoré sa niekedy prekladá ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale aj život v plnosti dobra a šťastia, život v súlade s Bohom a sebou samým, hlboký mier v ľudskom srdci, harmóniu, neporušenosť a spokojnosť.

Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (Ján 14:27).“

Pokoj, dôvera a spolupráca sú od Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, pocit menejcennosti, falošnosť, namyslenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit a dôvera. Keď starý otec dorozprával svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, odpovedal mu múdry starec.

Ježiš nám daroval pokoj preto, aby sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj znamená uzdravenie, nepokoj je ne-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám zanechal aj návod na dosiahnutie pokoja: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na Zemi, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Môžeme sa sami rozhodnúť, čo budeme prijímať do seba a rozširovať do svojho okolia – zlo, hnev a nemoc alebo pokoj, dobro a zdravie.

41