Svet sa mení tak rýchlo, že mnohé podniky, ktoré sú zahľadené do seba, neprežijú. Opakovať to, čo bolo účinné v minulosti už nestačí. Sú štyri veci, ktoré robí takmer každá firma, ale výsledok sa často nedostaví:

 1. Znižujú sa náklady, ale napriek veľkému tlaku a námahe sú efekty stále horšie.
 2. Manažéri sa pokúšajú „motivovať“ ľudí, ale vidieť na nich skôr pasivitu a nespokojnosť, všetci sa sťažujú na nedostatok kvalitných ľudí.
 3. Väčšina ľudí vo firme hovorí o potrebe zlepšenia komunikácie, ale nikto presne nevie, čo to znamená a tak sa pripravuje míňanie peňazí na zavedenie ďalšieho informačného systému.
 4. Všetci sa veľmi snažia, chodia z porady na poradu, už ani nestíhajú čítať zápisy, pridelené úlohy a katalógy opatrení. Sú zavalení prácou tak, že na ňu nemajú čas. A tak sa mnohé problémy riešia na povrchu, projekty sa nedoťahujú do konca, často sa iba hasí operatíva. Nikto nevidí svetielko na konci, ktoré by ľuďom pomáhalo nájsť zmysel a radosť v práci.

Predstavte si tradičnú firmu na území Slovenska alebo Českej republiky. Nachádza sa v priestoroch bývalého socialistického podniku. Venuje sa spracovaniu plechu a strojárskej výrobe. Pracuje v nej 150 – 200 pracovníkov vo výrobe a okolo 150 ľudí v administratíve. Predávajú prácu strojov a ľudí. Tržby na pracovníka za rok sú pod 16 tisíc euro, pridaná hodnota na odpracovanú normohodinu pod 15 euro. Berte to ako príklad firmy s nízkou výkonnosťou. Firma sa snaží investovať do nových strojov, ale nevie zaplatiť ľudí na ich obsluhu a technickú prípravu výroby. Obchodné oddelenie vybavuje objednávky, marketing tlačí letáky a píše projekty na eurofondy. Personálne oddelenie neúnavne a neúspešne hľadá pracovníkov na internetových portáloch a úradoch práce. Každé oddelenie si žije svojim životom – výroba naháňa nadčasy a príplatky, kvalitári pozastavujú nezhodné kusy a obchodníci informujú zákazníkov o sklzoch. Niekde vidieť pozostatky minulých iniciatív – pokusy o štandardy na pracoviskách, nástenky, plánovanie v excelovských tabuľkách, nedokončené projekty, vízie, misie a stratégie. Čo na to poviete? Zažili ste už niečo podobné? Mnohí hovoria: „niečo treba zmeniť, ale nikto nepovie, čo, kedy a ako.“

Tu sú štyri dôležité kroky:

 1. Okolie a my – čo sa deje okolo nás a čo musíme urobiť, aby sme prežili?
 2. Stratégia prvého kroku a hľadanie vlastnej cesty.
 3. My a okolie, nová hodnotová ponuka, nový biznis model.
 4. Agilita, rytmus, proaktivita, spolupodnikanie, udržateľnosť.

1. Krok: Okolie a my

9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:30 – 15:00 15:30 – 17:00
Budeme hovoriť o trendoch, ktoré zásadne menia celé podnikateľské odvetvia Ukážeme si konkrétne príklady týchto trendov v podnikoch Definujeme potrebné zmeny v podniku s ohľadom na zmeny v prostredí Pripravíme akčný plán na to, ako sledovať trendy a prispôsobovať sa im

T1

Prejav Akcia Výsledok
Zákazník, chce svoje vlastné, individuálne riešenie – rýchlo, kvalitne a za cenu štandardného Potrebujeme vytvoriť modulárny produkt/službu a modulárnu procesnú štruktúru Viac zákazníkov, rýchle obslúženie

T2

Keď nevieme, čo presne zákazník chce, nech si to robí (navrhuje, konfiguruje) sám Konfigurátor, v ktorom si zákazník sám definuje svoje požiadavky a navrhuje produkt/službu Zákazník si sám navrhne čo chce, odľahčia sa oddelenia ponúk a vývoja

T3

Riešenie pre zákazníka často dohodujú obchodníci s nákupcami, bez detailných technických znalostí Priama komunikácia medzi vývojovými útvarmi v digitálnej projektovej platforme Rýchle a odborné riešenie technických problémov tak, aby bol zákazník spokojný

T4

V budúcnosti sa budú prevážať viac informácie ako materiál, re-lokalizovaná ekonomika Posilnenie vývoja, hľadanie modelu pre lokálne služby zákazníkom, vytvorenie väzieb so školami, lokálnymi dodávateľmi Budovanie kompetencii na export inžinierskej práce viac ako na export „železa,“ posilnenie postavenia v regióne

T5

Prelomové technológie radikálne menia biznis modely a celé podnikateľské odvetvia Sledovanie a využívanie nových technológii, kde výrobné náklady nie sú závislé od výrobného množstva (napr. aditívna výroba, modulárne stroje s nulovými časmi na pretypovanie) a pod. Získanie znalostí vytvorením tímu expertov, ktorí budú sledovať relevantné prelomové technológie, zdieľať znalosti s expertmi, zdieľať a testovať „zrelé“ prelomové technológie na získanie konkurenčnej výhody

T6

Digitalizácia údajov v celom životnom cykle výrobku, digitálny on line marketing, riadenie biznisu v reálnom čase (MES), big data, umelá inteligencia Digitálny podnik, cloudy, bezpapierová komunikácia, vyčistenie údajov a ich zdieľanie z jedného miesta Redukcia chýb, rýchlosť, pružnosť, lepšia komunikácia a výmena digitálnych podkladov so zákazníkmi a partnermi, pripravenosť na internet vecí

T7

Zdieľanie zdrojov, zariadení, ľudí, znalostí – sieťovanie a „uberizácia“ Vytvorenie siete pre sledovanie nových trendov, inovácie, výskum a vývoj prepojené s externými expertmi Získanie externých expertov a ich znalostí – priemyselný dizajn, inovácie, nové materiály a technológie

T8

Odchádza generácia X a prichádzajú generácie Y a Z – zákazníci, spolupracovníci Zmeny organizácie smerom k slobodnej firme,nasadenie kooperatívnych roboty a tabletov do výroby Atraktivita pre spoluprácu, vyššia, motivácia a lojalita   spolupracovníkov, vyššia výkonnosť

T9

Firmy neprodukujú odpad, neznečisťujú prírodu ani spoločnosť (ani klamstvom a nepoctivo-sťou) Rekuperácia, inteligentné budovy, spracovanie odpadu a vykurovanie kotlom na biomasu Zníženie nákladov na odpady, transparentnosť k zákazníkom, čisté svedomie a vyšší zmysel podnikania

T10

V centre pozornosti firmy je človek, spoločnosť, príroda a nie iba zisk, nerobíme druhým to, čo nechceme, aby oni robili nám Dodržiavanie zásad slušnej firmy smerom k spolupracovníkom, prostrediu, kde firma pôsobí, zákazníkom a obchodným partnerom Dlhodobé podnikanie na základe slušnosti a dodržiavania princípov ku všetkým stranám

 2. Krok: Stratégia prvého kroku a hľadanie vlastnej cesty

9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:30 – 15:00 15:30 – 17:00
Ukážeme si, že vo svete rýchlych zmien nefungujú projekty a plány, ale kroky správnym smerom a experimenty Precvičíme si stratégiu prvého kroku a ukážeme si príklady hľadania vlastnej cesty úspešných firiem Pripravíme sa na stratégiu prvého kroku v našej firme Naplánujeme si prvé tri kroky

Na stratégii firmy nestačí pracovať raz do roka, ani raz do mesiaca, ale každý deň. Väčšia ľudí vo firme nepozná strategické smerovanie firmy a svoju úlohu v ňom. Plnia úlohy, ktoré často so smerovaním firmy nesúvisia a ich motivácia je nízka. Len 25 – 40 % pracovnej doby ľudia robia na dôležitých veciach a skutočných prioritách. Priorita je to, čo nás priblíži k výzve a cieľom, ktoré stoja pred nami. Ak nemáme smerovanie, nemáme ani priority. Pýtajme sa každý deň – ako pracujú naši ľudia na výzve, ktorú sme si definovali?

Potrebujeme zmeniť spôsob práce a naše návyky tak, aby sme pracovali v rytme, kde sa striedajú dva druhy činností:

 1. Silná koncentrácia na to, čo práve robíme, dokončovanie vecí a doťahovanie detailov do konca, eliminácia „naliehavých“ a nepodstatných vecí, plytvania a multitaskingu (koncentrácia a flow).
 2. Odpútanie sa od našej špecializácie a konkrétnej práce, prepájania a inšpirovanie sa z iných odborov a expertov (sieťovanie a zdieľanie znalostí a inšpirácii).

Možno ste si všimli, že prichádzame do nového sveta, kde mnohé staré postupy nefungujú. Ak chceme dosahovať nové ciele presne definovanými plánmi a presne projektmi, tak potrebujeme stabilné prostredie a znalosti z minulosti. Ani jedno nám však dnes nepomôže – prostredie je turbulentné a staré znalosti a skúsenosti sú nám pri riešení nových situácii skôr na škodu.

Obr1

Obr.1. Stratégia prvého kroku – budúcnosť nevytvárame projektom, ale postupnými krokmi a experimentmi (upravené podľa. Tila Schwarza, Toyota Kata)

Obr2 Obr.2. Kam smerujeme? Vysvetlenie spolupracovníkom.

Obr3

Obr.3. Stratégia prvého kroku

Každý deň, na všetkých úrovniach firmy sa musíme naučiť klásť a odpovedať tieto otázky (Toyota Kata, T.Schwarz):

 1. Kam smerujeme?
 2. Kde sa nachádzame?
 3. Čo nám stojí v ceste?
 4. Čo je náš ďalší krok a očakávanie?
 5. Kedy sa môžeme pozrieť na to, čo sme sa v tomto kroku naučili?

3. Krok: My a okolie, nová hodnotová ponuka, nový biznis model

9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:30 – 15:00 15:30 – 17:00
Ukážeme si postup vytvárania a testovania biznis modelov Poučíme sa z projektov úspešných firiem Pripravíme si zmeny v našom biznis modeli Zostavíme akčný plán potrebných zmien

V tejto časti vytvoríme našu hodnotovú ponuku, ktorou sa odlíšime od zákazníkov, zabudujeme ju do biznis modelu (klasický Osterwalderov Canvas, alebo Lean Canvas Asha Mauryu).

Obr4

Obr.5

Obr6

4. Krok: Agilita, rytmus, proaktivita, spolupodnikanie, udržateľnosť

9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:30 – 15:00 15:30 – 17:00
Budeme diskutovať o agilite, proaktivita, vytváraní sietí spolupráce a spolupodnikateľstve Ukážeme si príklady, ktoré fungujú a definujeme kľúčové hodnoty Definujeme potrebné pravidlá pre zlepšenie kultúry inovácii vo firme Vytvoríme postup pre rozvoj a udržanie tejto podnikateľskej kultúry

Mnoho dobrých iniciatív vo firmách po prvom nadšení zapadne prachom. Je to chyba manažérov a lídrov. Návyk vzniká opakovaním, znalosti a schopnosti sa rozvíjajú trénovaním. Potrebujeme vo firme rozvinúť agilitu, skúšanie a opravovanie, experimenty a učenie, kultúru spolupodnikateľstva. Manažéri sa musia zmeniť na kaučov a nahradiť dávanie príkazov a hotových riešení kladením správnych otázok.

V tejto časti je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby mali ľudia možnosť experimentovať a robiť aj chyby. Aby sme sa z chýb vedeli poučiť a korigovať ďalšie kroky, aby sme tento systém zaviedli do každodenného života a rytmu práce – stratégia prvého kroku, Toyota Kata v procesoch, Design Thinking, Agilné riadenie projektov (Scrum, Sprint).

Na uvedené činnosti si potrebujeme vytvoriť čas a pripraviť ľudí. Môžeme začať s tým, že budeme zjednodušovať prácu, skracovať a redukovať porady a zbytočnú byrokraciu, spoločne sa naučíme pracovať s prioritami tak, aby sme operatívu a naliehavé veci, nahradili stratégiou a dôležitými vecami. Produktivita a výkonnosť neznamenajú viac pracovať, ale venovať sa správnym veciam a mať čas nielen na dosahovanie cieľov v práci, ale aj radosť zo života. Ak sa nám spoločne podarí vytvoriť systém, v ktorom si väčšina ľudí nájde svoju rolu, budú v nej robiť to, čo ich baví, dosahovať v tom výborné výsledky, zarábať dostatok peňazí a nachádzať zmysel, tak budeme mať zdravú firmu aj ľudí v nej.

Index kvality života = životná spokojnosť x priemerná dĺžka života + ekologická stopa

V tomto indexe je napríklad USA za Etiópiou. Ale skúste si to premietnuť na kvalitu života firmy.

Sú štyri mýty v živote firmy, ktoré treba prekonať:

 1. Záleží hlavne na výsledkoch a peniazoch. Nie je to pravda – záleží hlavne na kultúre, neviditeľných prvkoch spolupráce a nadšenia ľudí na dosahovaní spoločných cieľov.
 2. Prežívajú najsilnejší. Nie je to pravda – prežívajú tí, ktorí sa vedia citlivo a rýchlo prispôsobovať zmenám v prostredí, učiť sa nové veci a vytvárať siete spolupráce.
 3. Budúcnosť je pokračovaním minulosti, potrebujeme rozvíjať najlepšie praktiky a zlepšovať systém. Budúcnosť nie je pokračovaním minulosti, najlepšie praktiky z minulosti treba nahradiť experimentmi a krokmi, v ktorých sa naučíme byť úspešní v novej a neznámej budúcnosti.
 4. Budúcnosť je dielom náhody a evolúcie. Budúcnosť môžeme objavovať a spolutvoriť, vtlačiť jej našu pečať ak budeme dostatočne vnímaví, inovatívni a vytrvalí.

Tak čo, pustíme sa do toho a zmeníme to? Rád vám v tom pomôžem. Ak bude treba, pustime sa do toho aj vo väčšom – s expertmi na bzinis modely a inovácie, brand manažérmi, procesnými inžiniermi, expertmi na digitalizáciu, priemyselnými dizajnérmi, odborníkmi na nové technológie a materiály. Napíšte mi. Sú to štyri stretnutia v odstupe niekoľkých týždňov. Taká malá rozcvička na vstup do nového sveta.

Tu je článok o nezmyselnom šetrení – Šetrením ešte nikto nezbohatol

Titulná futografia: moja pravidelná cesta do doliny Kúr, kde sa narodila moja starká a prežili sme naše detstvo.

0